nadaj.to
nadaj.to

Publikacja ogłoszeń nigdy nie była tak prosta!Warunki publikacji ogłoszeń w nadaj.to

§ 1
W niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje:
"REGULAMIN" - zasady publikacji ogłoszeń zamieszczanych online w Internetowym Biurze Ogłoszeń Nadaj.to
"NADAJ.TO" - firma Interpasja Małgorzata Kot z siedzibą w Koszalinie, ul. M.M. Gąszczak 45, NIP: 669-157-64-20 Regon 320155440, prowadząca Internetowe Biuro Ogłoszeń Nadaj.to - właściciel serwisu.
"KLIENT" - internauta, osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje online za pośrednictwem Nadaj.to zlecenia emisji ogłoszenia w co najmniej jednej z dostępnych w serwisie GAZET i dokonuje płatności za korzystanie z usług serwisu.
"GAZETA" - to obsługiwane przez Nadaj.to wydawnictwo prasowe lub serwis internetowy, do którego trafia Ogłoszenie zlecone przez KLIENTA.
"OGŁOSZENIE" - ogłoszenie w postaci tekstu wprowadzanego online przez KLIENTA na strony Internetowego Biura Ogłoszeń, które może być publikowane w Gazetach w formie:
a. Ogłoszenia standardowego - jako tekst, który nie jest w żaden sposób wyróżniony
b. Ogłoszenia wyróżnionego - jako tekst, który może być uzupełniony o elementy w postaci pogrubienia itp;
c. Ogłoszenia bardzo widocznego - jako tekst, który może być uzupełniony o elementy graficzne w postaci ramki, kontrastu itp
"INTERNETOWE BIURO OGŁOSZEŃ NADAJ.TO" - serwis internetowy zawierający Ogłoszenia internetowe i umożliwiający ich zamieszczanie w prasie, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://www.nadaj.to oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją, oraz każdym, który go zastąpi.
§ 2
1. Przyjmowanie do publikacji oraz zamieszczanie przez Nadaj.to Ogłoszeń w Internetowym Biurze Ogłoszeń Nadaj.to jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Publikacji w Internetowym Biurze Ogłoszeń Nadaj.to podlegają Ogłoszenia zgłoszone przez Klientów online na stronach Internetowego Biura Ogłoszeń Nadaj.to do publikacji w gazetach oraz stronie www.nadaj.to.
§ 3
1. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, Nadaj.to odmawia zamieszczenia Ogłoszenia.
2. Nadaj.to ma także prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeżeli jego treść są sprzeczne z charakterem Internetowego Biura Ogłoszeń Nadaj.to
3. Nadaj.to zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
§ 4
1. Publikacja Ogłoszenia dokonywana jest na podstawie formularza dostępnego na stronie www.nadaj.to.
2. Klient może dokonać rejestracji na stronach www.nadaj.to na podstawie przekazanych danych osobowych obejmujących imię, nazwisko oraz adres poczty internetowej, albo też danych wskazujących nazwę firmy i dane teleadresowe, następnie zapoznaje się z niniejszym Regulaminem. Poprzez wybranie opcji "akceptuję regulamin" Klient oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Klient oświadcza, że zapewni prawidłowe zabezpieczenie wybranego w wyniku rejestracji loginu i hasła przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za realizację określonego wyżej oświadczenia.
§ 5
1. Publikacja Ogłoszeń w wybranych Gazetach rozpoczyna się niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Nadaj.to treści Ogłoszenia oraz przyjęcia płatności dokonanej przez Klienta, we wskazanym terminie - według dokonanego wcześniej wyboru.
§ 6
1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Klient wypełnia dostępny formularz, określa kategorie Ogłoszenia dokonuje wyboru Gazet oraz wybiera dostępny termin publikacji.
2. Treść Ogłoszeń publikowanych w Gazetach obsługiwanych przez Nadaj.to nie może przekraczać 30 znaków, przy czym pojęcie znaku obejmuje również wszelkie znaki interpunkcyjne oraz znaki oddzielające poszczególne części zdania (spacje).
3. Po wypełnieniu formularza Klient odesłany zostanie na stronę Serwisu Ogłoszeniowego, na której umieszczony będzie projekt wprowadzonego przez Klienta Ogłoszenia, wyliczenie jego wartości oraz gdzie znajduje się przycisk powrotu do poprzedniej strony aby dokonać ewentualnych korekt wprowadzonego Ogłoszenia.
§ 7
1. Wynagrodzenie Nadaj.to za publikację Ogłoszeń jest ustalane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na publikację Ogłoszenia, który podany jest na stronie www.nadaj.to 2. Nadaj.to przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na wysokość przysługującego Nadaj.to wynagrodzenia za publikację Ogłoszeń będących w trakcie realizacji.
§ 8
1. Publikację Ogłoszeń Klient może opłacić przelewem internetowym lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Dotpay oraz przelewem internetowym mTransfer obsługiwanym przez mBank. Klient może również dokonać płatności gotówkowej w dowolnym okienku kasowym za pomocą formularza, który może wydrukować na stronie Dotpay.pl
2. W przypadku płatności dokonywanej kartą kredytową, przelewem z banku internetowego, po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia, akceptacji projektu Ogłoszenia, wypełnieniu formularza zawierającego dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w przypadku zgłoszenia przez Klienta zamiaru otrzymania faktury VAT), Klient zostanie odesłany do strony Dotpay lub mBank, gdzie zobowiązany będzie do podania danych niezbędnych dla realizacji płatności. 3. Jeżeli autoryzacja karty kredytowej lub odpowiednio - przelewu internetowego przebiegnie pomyślnie, Klient zostanie o tym poinformowany, a na koncie Klienta zostanie zablokowana kwota odpowiadająca wynagrodzeniu Nadaj.to za publikację zamawianego przez Klienta Ogłoszenia, która to kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy Nadaj.to niezwłocznie po zaakceptowaniu treści zamawianego Ogłoszenia.
§ 9
1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usługi Klient zobowiązany jest zgłaszać Nadaj.to pocztą elektroniczną na adres biuro@nadaj.to nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia pierwszej zakwestionowanej publikacji.
2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji Ogłoszenia, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką publikacji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego Ogłoszenia.
4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Nadaj.to.
5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Nadaj.to, po konsultacjach z Klientem, zobowiązany jest sprostować wady w reklamowanym Ogłoszeniu w najbliższym możliwym terminie – maksymalnie do 7 dni roboczych.
6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Nadaj.to według własnego wyboru i możliwości, po konsultacjach z Klientem, zobowiązany jest do realizacji ustalonej rekompensaty. W żadnym przypadku Nadaj.to nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację Ogłoszenia.
§ 10
1. Nadaj.to jest uprawniona do czasowej przerwy w świadczeniu usług w zakresie publikacji Ogłoszeń z przyczyn technicznych. Nadaj.to dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Nadaj.to zobowiązań z tytułu publikacji Ogłoszeń.
2. Nadaj.to nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
§ 11
1. Nadaj.to nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń.
2. Klient zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Nadaj.to w związku z treścią zamieszczonego Ogłoszenia, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Nadaj.to poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią Ogłoszenia będzie redaktor naczelny któregokolwiek z Gazet lub inny redaktor, bądź pracownik Nadaj.to.
3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Ogłoszeniach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Przesłanie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że powyższy obowiązek jest spełniony.
§ 12
1. Niniejsze Ogólne zasady publikacji ogłoszeń zamieszczanych online w Serwisie Ogłoszeniowym wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2006 roku.
2. Nadaj.to przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmienione Regulamin staje się wiążący z chwilą opublikowania go na stronach Serwisu Ogłoszeniowego.


P